Na Caimbeulaich

BBC Alba screened a great documentary about the Campbells of Greepe on Christmas Eve, featuring our own Mary-Ann, Maggie and Anne, with special guest appearances from the choir and John Hearach! You can watch a clip through the following link on iPlayer:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Na Caimbeulaich

  1. Sine Nic a' Phearsain Nic a' Mhuirich says:

    Bha seo sgoinneil, uabhasach inntinneach agus nuair a bha Wilma agus Mairi Anna a’ bruidhinn mu dheidhinn Greepe bha sin a’ cur cuimhne agamsa air iomadh rud mar a rinn na Caimbeulaich. Rugadh ‘is thugadh mi air ceol Gaidhlig, gu h-airidh guth binn Calum Kennedy agus sheinn mi agus mo phuthair Wilma ri cheile aig taigh mo nabaidhean ged a bha mi gle duid. Tha mi a’ smaoineachadh gun robh barrachd cothroman ann an Glaschu na bha ann an Inbhirnis aig an am sin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *